Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Cập nhật: 26-04-2022 08:25
Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Biên soạn tin từ Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai (Kèm theo nội dung bài viết).

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND Ngày 15/4/2022 về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

- Về bố cục của Quy định gồm có 04 Chương với 11 Điều, cụ thể:

+ Chương I. Những quy định chung, gồm: Điều 1, Điều 2, Điều 3.

+ Chương II. Nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và biên chế: Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7.

+ Chương III. Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác, gồm: Điều 8, Điều 9.

+ Chương IV. Tổ chức thực hiện, gồm: Điều 10, Điều 11.

- Về nội dung cơ bản của Quy định tập trung tại Chương II  và  có nhiều điểm mới so với Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2015 và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:

Tại Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn: Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thanh tra tỉnh đã bổ sung 05 nhiệm vụ mới, bao gồm:

 + Nhiệm vụ “tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân” theo Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Nhiệm vụ “Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước” theo Khoản 1 Điều 81 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

+ Nhiệm vụ “đối thoại trong quá trình tham mưu giải quyết khiếu nại” theo điểm b, Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại và Văn bản số 114/UBND-TCD ngày 06/01/2021 và Văn bản số 203/UBND-TCD ngày 07/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại.

+ Dự thảo các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân công theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

+ Về cơ cấu tổ chức tăng thêm 01 Phòng Nghiệp vụ (phòng này sẽ chuyên trách về lĩnh vực thanh tra trên địa bàn tỉnh) so với Quy định hiện nay, nhằm tăng cường hiệu qua hoạt động thanh tra, tạo thuận lợi trong việc phân công mỗi phòng sẽ chuyên trách 01 lĩnh vực, khắc phục sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng.

+ Về biên chế: Nội dung về biên chế có sửa đổi so với Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2015, cụ thể: quy định Văn phòng, các Phòng Nghiệp vụ đảm bảo biên chế tối thiểu 06 công chức mỗi phòng; số lượng cấp phó trưởng phòng và tương đương đảm bảo theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND mgày 15/4/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ có hiệu lực từ ngày 25/4/2022.

 

                                                                             Mỹ Chi - Văn phòng

Chon 2_2022_QDQPPL_21 (1).pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP