Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Quyết định Kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ của Thanh tra tỉnh. Cập nhật: 16-06-2022 07:27
Quyết định Kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ của Thanh tra tỉnh.

Ngày 01/6/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 86/QĐ-TT về việc Kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ của Thanh tra tỉnh, gồm các ông

(bà) có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Chí Được - Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 3- Tổ phó;

- Bà Nguyễn Thị Đều – Chuyên viên Văn phòng – Thành viên;

- Bà Bùi Thị Kim Thanh - Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 1 - Thành viên;

- Bà Cao Thanh Loan - Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 2 - Thành viên;

- Bà Hồ Thị Thu - Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 4 – Thư ký.

 

Tổ kiểm tra công vụ có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột
xuất về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở đối với
toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý cá
nhân vi phạm (nếu có) với Chánh Thanh tra tỉnh để xem xét, xử lý.

Định kỳ vào thời điểm đánh giá công vụ 06 tháng và 01 năm có báo cáo
kết quả kiểm tra về Chánh Thanh tra tỉnh (qua Văn phòng) phục vụ công tác tự
đánh giá công vụ trong nội bộ cơ quan.

Tổ kiểm tra công vụ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quyết định này có hiệu lực và thay thế Quyết định số 194/QĐ-TT
ngày 31/12/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Chi tiết trong file đính kèm.