Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Cập nhật: 18-04-2017 10:25
Thực hiện Công văn số 8697/UBND-CNN ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​           Thực hiện Công văn số 8697/UBND-CNN ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc quản lý Nhà nước về đất đai và xâ y dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Thanh tra tỉnh đã rà soát lại các kết luận thanh tra về lĩnh vực đất đai và xây dựng của các đơn vị, địa phương, qua đó đã ghi nhận một số kết quả như sau:

1. Việc chỉ đạo thực hiện kết luận, kiến nghị được nêu trong kết luận thanh tra về lĩnh vực đất đai và xây dựng: Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về công tác xử lý sau thanh tra, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, bảo đảm hiệu quả quản lý Nhà nước và yêu cầu pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các cấp chính quyền đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra.

2. Việc phân công, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra: Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về thanh tra, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Thanh tra tỉnh đã thành lập Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra để thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; qua đó đã từng bước đi vào nề nếp; chú trọng công tác thu hồi về kinh tế và xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến các sai phạm. Tổ chức tốt việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra.

3. Kết quả các cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai và xây dựng từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/8/2016: Các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện 122 cuộc thanh tra/163 đơn vị; số đơn vị sai phạm là 34 đơn vị; số cuộc thanh tra đột xuất là 12 cuộc/17 đơn vị. Tổng số sai phạm về kinh tế là 8.153.370.800 đồng, trong đó kiến nghị và đã thu hồi về ngân sách nhà nước là 3.161.724.000 đồng/3.163.258.000 đồng, đạt tỷ lệ 99,95%; xử lý khác về kinh tế (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách huyện, giảm trừ thanh, quyết toán; loại khỏi giá trị thanh toán,...) là 4.182.593.000 đồng/4.990.112.800 đồng (đạt 83,82%). Cụ thể:

- Về lĩnh vực đất đai, số tiền sai phạm về kinh tế là 7.328.919.600 đồng, trong đó kiến nghị và đã thu hồi về ngân sách nhà nước là 2.691.000.000 đồng (tỷ lệ thu hồi đạt 100%); kiến nghị xử lý các sai phạm khác 4.637.919.600 đồng; thu hồi 18.653,9 m2 đất; xử phạt vi phạm hành chính là 216.000.000 đồng; kiến nghị và đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 26 tập thể, 08 cá nhân và xử lý kỷ luật khiển trách 01 cá nhân. Nội dung sai phạm chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất như chuyển nhượng, cho thuê không đúng quy định 03 trường hợp; sử dụng đất không đúng mục đích, sai quy định 06 trường hợp; chậm đưa đất vào sử dụng, tiến độ triển khai dự án chậm 03 trường hợp; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 01 trường hợp; không thực hiện đăng ký biến động 04 trường hợp; vi phạm khác về đất đai 06 trường hợp...

- Về lĩnh vực xây dựng, số tiền sai phạm về kinh tế là 824.451.200 đồng; trong đó kiến nghị và đã thu hồi về ngân sách nhà nước là 470.723.600 đồng/472.258.000 đồng (tỷ lệ thu hồi đạt 99,68%); kiến nghị xử lý các sai phạm khác là 352.193.200 đồng; xử phạt vi phạm hành chính là 1.125.000 đồng; kiến nghị và đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 04 tập thể, 04 cá nhân; xử lý kỷ luật về Đảng, khiển trách 01 tập thể; cảnh cáo 01 cá nhân; cách chức 01 cá nhân. Nội dung sai phạm chủ yếu trong việc lập, thẩm định thiết kế, dự toán không đúng 01 trường hợp; thi công sai thiết kế 02 trường hợp; nghiệm thu khống, không đúng khối lượng thi công 02 trường hợp; thanh, quyết toán khối lượng thi công không đúng thực tế 04 trường hợp…Ngoài ra còn thiếu sót trong công tác thẩm định cấp phép xây dựng, một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng chưa áp dụng đúng hành vi, điều khoản để xử phạt, sau xử phạt chưa theo dõi việc khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng thể thức. Việc quản lý đầu tư dự án, công trình; quản lý chất lượng công trình; một số bản vẽ hoàn công các công trình xây dựng còn chưa thể hiện hết các chi thiết thực tế.

4. Một số đánh giá, nhận xét và kiến nghị:

Trong thời gian qua, ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra; quá trình triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đạt về số lượng theo kế hoạch được phê duyệt, thực hiện kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên; các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo tính khả thi.

Các cuộc thanh tra được triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được đảm bảo theo kế hoạch; nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung trên các lĩnh vực được xã hội quan tâm như: Quản lý, sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đầu tư xây dựng… Qua công tác thanh tra đã phát hiện và xử lý thu hồi các khoản tiền sai phạm; đồng thời, xử lý các cá nhân, tập thể có sai phạm. Hiệu quả qua thanh tra, kiểm tra được khẳng định rõ nét, các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, kết quả tỷ lệ thu hồi tiền, đất sai phạm đạt 99,95%. Báo cáo kết quả của các Đoàn thanh tra đã được người ra quyết định thanh tra xem xét, ban hành kết luận thanh tra đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra còn một số hạn chế như: Ở cấp huyện không có Thanh tra chuyên ngành nên đối với một số lĩnh vực thanh tra chuyên ngành như xây dựng cơ bản gặp khó khăn, khi thanh tra chỉ xem xét tính pháp lý của hồ sơ; công chức làm công tác thanh tra chưa được đào tạo về nghiệp vụ xây dựng cơ bản nên không thể kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng.

Từ kết quả kiểm tra, rà soát các hồ sơ kết luận thanh tra về đất đai, xây dựng nêu trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh một số vấn đề như sau:

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với lĩnh vực đất đai và xây dựng cho cấp huyện.

- Tổ chức tập huấn hoặc có văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện các quy định việc buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần xây dựng trái phép, không phép đối với công trình nhà ở riêng lẻ….theo quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.

- Có văn bản hướng dẫn việc áp dụng hay không áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (do Luật Xây dựng năm 2003 và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành).

          Tuấn Đỗ​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 395 (số cũ 10) đường 30/4, P. Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP