Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2017. Cập nhật: 27-06-2017 07:11
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​            Nhằm cung cấp kịp thời các thông tin cho người dân được biết về tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

- Về công tác thanh tra:

+ Thanh tra hành chính: Toàn Ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai đã thực hiện 46 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 04 cuộc, triển khai mới 42 cuộc). Số cuộc theo kế hoạch là 29, đột xuất 17 cuộc. Đã kết thúc 31 cuộc (đã kết luận 18 cuộc); đang thực hiện 15 cuộc. Qua các cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện 08 đơn vị sai phạm/81 đơn vị được thanh tra; kiến nghị và đã thu hồi 206,54/269,03 triệu đồng; đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính đối với 17 cá nhân với hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, buộc thôi việc 01 trường hợp và chuyển cơ quan điều tra làm rõ 01 vụ - 03 đối tượng.

+ Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: Thanh tra sở, ngành đã triển khai thực hiện 2.160 cuộc thanh tra, kiểm tra; số đối tượng thanh tra, kiểm tra là 13.189 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 3.604 tổ chức, cá nhân vi phạm; đã ban hành 4.206 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 19.345,90 triệu đồng; đã nộp kho bạc 16.687,19 triệu đồng (tỷ lệ thu hồi đạt 86,3%); còn lại 2.658,71 triệu đồng đang tiếp tục thu hồi nộp Kho bạc Nhà nước.

- Về công tiếp công dân: Toàn tỉnh đã tiếp 2.638 lượt với 2.820 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (tăng 94 lượt, tăng 180 người so với cùng kỳ năm trước). Trong 6 tháng đầu năm 2017, phát sinh 28 lượt đoàn đông người với 531 người của 13 vụ việc đến Trụ sở Tiếp dân của tỉnh, huyện, sở ngành để khiếu nại, phản ánh, kiến nghị (không tăng, giảm về số lượt đoàn, nhưng tăng 103 người so với cùng kỳ năm trước).

- Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư KNTC: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.218 đơn (tăng 683 đơn so với cùng kỳ năm trước). Đơn không đủ điều kiện xử lý là 832 đơn; Đơn đủ điều kiện xử lý là 2.281 đơn (trong đó: 542 đơn khiếu nại; 170 đơn tố cáo và 1.569 đơn phản ánh, kiến nghị). 

Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong 2.281 đơn đủ điều kiện xử lý, có 225 đơn thuộc thẩm quyền (tăng 56 đơn so với cùng kỳ năm trước); 2.056 đơn không thuộc thẩm quyền, được xử lý theo quy định (76 đơn có văn bản hướng dẫn, 1.416 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền, 564 đơn có công văn trả lời).

- Về công tác giải quyết khiếu nại: Qua giải quyết khiếu nại, đã chấp thuận bồi thường bổ sung cho dân là 96,2m2 đất; bồi thường 77m2 đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị; hỗ trợ diện tích 122,8m2 đất bằng 50% giá bồi thường đất ở; nâng vị trí đất nông nghiệp từ vị trí 3 lên vị trí 2; bố trí tái định cư; hỗ trợ di dời đồng hồ điện chính; bồi thường bổ sung đối với phần tài sản gồm hàng rào dài 16m xây cao 0,5m trên có lưới B40 cao 1,2m; điều chỉnh phương án bồi thường từ hỗ trợ di dời cổng sắt sang bồi thường giá trị cổng sắt, Sân lát gạch men; sân lát gạch đá; tường rào; mái hiên tôn khung sắt; công sắt; trụ cổng bê tông cốt thép, hàng rào khung sắt và bồi thường bổ sung 01 giếng khoan, móng đá; hỗ trợ tiền thuê nhà ở; hỗ trợ do trả chậm tiền bồi thường cho 01 trường hợp...

- Về công tác giải quyết tố cáo: Qua giải quyết tố cáo đã kiến nghị thu hồi số tiền 458,62 triệu đồng và kiểm điểm trách nhiệm 02 người.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng:

+ Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện công tác PCT: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 23/01/2017 về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2017 để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Đến nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2017 để triển khai, thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.

Ngoài ra, trong kỳ thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như sau:

- Công văn số 3262/UBND-NC ngày 11/4/2017 chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN.

- Kế hoạch số 132-KH/BCS ngày 16/6/2017 để chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

+ Về xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1857/UBND-VX ngày 03/3/2017 chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai việc thực hiện và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 40/KH-UBND và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2016; Kế hoạch số 1970/KH-UBND ngày 07/3/2017 về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2017.

Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-SNV ngày 03/02/2017 về kiện toàn Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và triển khai đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả, trong kỳ, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 06 UBND cấp huyện (Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu, Định Quán và Tân Phú); qua kiểm tra đã đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức chấp hành quy tắc ứng xử, quy định về thời giờ làm việc,…

Ngoài ra, trong kỳ Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ theo đơn phản ánh của ông Trần Xuân Phương tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Biên Hoà. Qua kiểm tra, Sở đã ban hành Công văn số 1201/SNV-TT ngày 23/5/2017 đề nghị UBND thành phố Biên Hoà, Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Biên Hoà nhắc nhở thái độ, ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức và rà soát quy trình thủ tục công khai theo quy định.

+ Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Trong  kỳ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 12486/UBND-VX ngày 20/12/2016 báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức của toàn tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã ban hành các quyết định phê duyệt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 240 trường hợp, cụ thể: (17 công chức cấp tỉnh; 10 công chức cấp huyện; 90 viên chức cấp tỉnh; 40 viên chức cấp huyện và 83 công chức cấp xã). Đồng thời, có Công văn số 306/SNV-CCVC ngày 15/02/2017 trao đổi với UBND thành phố Biên Hoà về độ tuổi và thời gian chuyển đổi vị trí công tác; Công văn số 399/SNV-CCVC ngày 17/02/2017 về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức kế toán trường học; Công văn số 381/SNV-CCVC ngày 23/02/2016 đề nghị rà soát thêm các trường hợp đủ điều kiện để chuyển đổi vị trí công tác tại UBND huyện Xuân Lộc và các công văn trao đổi với Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Tư pháp, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, UBND huyện Long Thành, UBND huyện Nhơn Trạch, Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao về nội dung liên quan đến chuyển đổi vị trí công tác.

+ Về thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập: UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo 3945/BC-UBND ngày 28/4/2017 về kết quả minh bạch tài sản thu nhập năm 2016 trên địa bàn tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

+ Về thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng: Trong kỳ, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1191/UBND-VX ngày 15/02/2017 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cá nhân, tổ chức sau thanh tra kiểm toán năm 2016; ban hành Công văn số 4840/UBND-NC ngày 24/5/2017 về kiểm điểm các sai phạm tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.

Sở Nội vụ đã kiểm tra về công tác xử lý kỷ luật, đánh giá phân loại viên chức và thi đua khen thưởng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai và báo cáo UBND tỉnh theo quy định; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kết quả kiểm điểm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sự cố sập cầu Xóm Mai, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà.

+ Về thực hiện cải cách hành chính: UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 5340/BC-UBND ngày 05/6/2017 về kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Về phát hiện, xử lý tham nhũng: 

Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện thụ lý 03 vụ - 05 bị can; trong đó án kỳ trước chuyển sang (02 vụ - 02 bị can;); án khởi tố mới (01 vụ - 03 bị can).

Viện kiểm sát nhân dân thụ lý: Vụ Nguyễn Minh Hoàng Kiều Như - Kế toán xã Ngọc Định, huyện Định Quán.

Toà án các cấp thụ lý: 05 vụ - 12 bị can; trong đó, kỳ trước chuyển sang (03 vụ - 09 bị can); đã xét xử (01 vụ - 07 bị cáo) trong đó, có 01 bị can Lê Thị Thu Nguyệt - Kế toán Trung tâm dạy nghề huyện Thống Nhất đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đình chỉ điều tra trước đó; nhận mới (02 vụ - 03 bị can). Ngày 30/5/2017, chuyển lại VKS thụ lý 01 vụ - 01 bị can (Vụ Nguyễn Minh Hoàng Kiều Như); hiện tại đang thụ lý 03 vụ - 04 bị can.​

Chi tiết theo file đính kèmCV591020171.pdfCV591020171.pdf


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP