Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Xây dựng dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. Cập nhật: 08-09-2017 08:16
Thanh tra tỉnh gửi hướng dẫn thực hiện xây dựng Kế hoạch TT

Kính gửi:

- Thanh tra các sở, ban, ngành;

- Thanh tra các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;

- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Các cơ quan ngành dọc: Công an tỉnh; Sở Cảnh sát PCCC; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê; Cục Hải quan; Bảo hiểm xã hội; Kho Bạc nhà nước; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Thực hiện Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH ngày 30/8/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các sở, ban, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã Long Khánh; các cơ quan ngành dọc và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra và thời gian thanh tra tiến hành cuộc thanh tra; nội dung thanh tra, cần tập trung vào một số lĩnh vực sau:

1. Công tác thanh tra hành chính:

Tập trung thanh tra việc quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản; lĩnh vực giáo dục, y tế; quản lý thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách của các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện…); quản lý tài chính, ngân sách đối với các địa phương; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; phối hợp với ngành thuế thanh tra phần nợ đọng thuế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý). Thanh tra việc thưc hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án tại các địa bàn có phát sinh đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại đông người, phức tạp; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; việc quản lý, sử dụng đất đai; thanh tra công tác An ninh - Quốc phòng; thanh tra trách nhiệm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, các phòng, ban chuyên môn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:

Thanh tra các sở, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công thương; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính; Chi cục Thuế thuộc Cục thuế tỉnh; các Chi cục trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường; Chi cục Quản lý đất đai); các Chi cục thuộc Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình); các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Thủy sản; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản).

Đề nghị Giám đốc các sở, ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 gửi về Thanh tra sở để tham mưu xử lý chồng chéo theo thẩm quyền của Giám đốc sở trước khi gửi về Thanh tra tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

3. Đối với thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp:

Nhằm hạn chế tình trạng một đơn vị, một doanh nghiệp phải tiếp và làm việc với nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra trong cùng 01 năm trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành, địa phương thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.  

Thanh tra tỉnh, đề nghị các đơn vị, địa phương gửi kế hoạch dự kiến thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 về Thanh tra tỉnh để tiến hành xử lý chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kết quả xử lý chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, Thanh tra tỉnh sẽ gửi cho Thanh tra các sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hoàn chỉnh trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 theo đúng thời gian quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

- Về thời gian gửi kế hoạch dự kiến thanh tra, kiểm tra năm 2018 đề nghị các đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/9/2017, kèm theo file mềm Word, Excel về địa chỉ email tuandv.tt@gmail.com hoặc tuandv.ttt@dongnai.gov.vn và liên lạc qua số điện thoại (0251) 3.816.212.

- Công văn và các Biểu mẫu, Bảng kê phục vụ công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: http://www.thanhtra.dongnai.gov.vn (mục Công tác thanh tra).

(Gửi kèm bản sao Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH ngày 30/8/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018).

Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.

2139TTCP-HUONG-DAN-XAY-DUNG-KH-TT-2018.pdf2139TTCP-HUONG-DAN-XAY-DUNG-KH-TT-2018.pdf

 BIEU-MAU-BANG-KE-DANH-MUC-THANH-TRA-KIEM-TRA-2018.xlsBIEU-MAU-BANG-KE-DANH-MUC-THANH-TRA-KIEM-TRA-2018.xls

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc các sở, ban, ngành;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long khánh và thành phố Biên Hòa;

- BLĐ Thanh tra tỉnh;

- Lưu: VT, GSKTXLSTT.

tuando

CHÁNH THANH TRA

 

 

 

 đã ký

 

Cao Văn Quang


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP