Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Phòng chống tham nhũng

 
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2017. Cập nhật: 08-11-2017 05:33
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​              Nhằm cung cấp kịp thời các thông tin cho người dân được biết về tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả cụ thể trong 9 tháng năm 2017 như sau:

- Về công tác thanh tra:

+ Thanh tra hành chính: Toàn ngành thanh tra đã thực hiện 67 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 04 cuộc, triển khai mới 63 cuộc). Số cuộc theo kế hoạch là 48, đột xuất 19 cuộc. Đã kết thúc 55 cuộc (ban hành kết luận 46 cuộc); đang thực hiện 12 cuộc. Qua các cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện 20 đơn vị sai phạm/86 đơn vị được thanh tra; kiến nghị và đã thu hồi 6.603/38.395 triệu đồng, số tiền còn lại phải thu hồi là 31.791 triệu đồng. Kiến nghị xử lý hành chính 19 trường hợp với các hình thức: Cách chức 01 trường hợp, buộc thôi việc 01 trường hợp, khiển trách 04 trường hợp, cảnh cáo 03 trường hợp và kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 10 trường hợp. Chuyển cơ quan điều tra làm rõ 01 vụ - 03 đối tượng.

+ Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: Thanh tra sở, ngành đã triển khai thực hiện 3.182 cuộc thanh tra, kiểm tra; số đối tượng thanh tra, kiểm tra là 20.718 tổ chức, cá nhân. 6.219 tổ chức, cá nhân vi phạm; đã ban hành 6.174 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 27.165,76 triệu đồng; đã nộp kho bạc 25.855,21 triệu đồng (tỷ lệ thu hồi đạt 95%); còn lại 1.310,55 triệu đồng đang tiếp tục thu hồi nộp Kho bạc nhà nước.

- Về công tiếp công dân: Toàn tỉnh đã tiếp 4.517 lượt với 4.661 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (tăng 273 lượt, tăng 258 người so với cùng kỳ năm trước). Lãnh đạo các cấp đã tiếp 838 lượt với 884 người (tăng 102 lượt, tăng 141 người so với cùng kỳ năm trước). Trong 9 tháng năm 2017, phát sinh 42 lượt đoàn đông người với 776 người của 22 vụ việc đến Trụ sở Tiếp dân của tỉnh, huyện, sở ngành để khiếu nại, phản ánh, kiến nghị (giảm 04 lượt đoàn, nhưng tăng 05 người so với cùng kỳ năm trước)

- Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư KNTC: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.550 đơn; trong đó, kỳ trước chuyển sang 25 đơn; đơn nhận mới trong kỳ là 4.525 đơn (tăng 451 đơn, tương đương tăng 11% so với cùng kỳ năm trước). Đơn không đủ điều kiện xử lý là 1.319 đơn; Đơn đủ điều kiện xử lý là 3.160 đơn (trong đó, có 333 đơn thuộc thẩm quyền và 2.827 đơn không thuộc thẩm quyền).

Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Các cơ quan Nhà nước đã thụ lý 363 đơn (337 khiếu nại, 26 tố cáo); trong đó: đã giải quyết 286 đơn (269 khiếu nại, 17 tố cáo)/363 đơn, đạt tỷ lệ 79%. Còn 77 đơn (68 khiếu nại, 09 tố cáo) đang được xem xét, giải quyết; trong đó có 27 đơn khiếu nại đã có báo cáo xác minh.

- Về công tác giải quyết khiếu nại: Qua giải quyết khiếu nại, đã hỗ trợ bổ sung cho công dân 520,35 triệu đồng. Ngoài ra, đã chấp thuận bồi thường bổ sung cho dân diện tích 86,8m2 đất ở theo vị trí 1, 1.050m2 đất nông nghiệp, 35m2 nhà, 3.000m2 cây tràm; nâng vị trí đất nông nghiệp từ vị trí 3 lên vị trí 2 đối với 05 trường hợp, ...

- Về công tác giải quyết tố cáo: Qua giải quyết tố cáo đã trả lại cho công dân số tiền 712,72 triệu đồng và kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 cá nhân (đã kiểm điểm).

- Về công tác phòng, chống tham nhũng:

+ Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện công tác PCT: Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể: Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 23/01/2017 về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2017; Công văn số 3262/UBND-NC ngày 11/4/2017 chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Kế hoạch số 132-KH/BCS ngày 16/6/2017 chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 7706/KH-UBND ngày 04/8/2017 về xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2017.

+ Về xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1857/UBND-VX ngày 03/3/2017 chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai việc thực hiện và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 40/KH-UBND và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2016; Kế hoạch số 1970/KH-UBND ngày 07/3/2017 về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2017.

+ Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Trong  kỳ, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 364 trường hợp (74 công chức cấp tỉnh, 10 công chức cấp huyện, 157 viên chức cấp tỉnh, 40 viên chức cấp huyện, 83 công chức cấp xã).

+ Về thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập: UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo 3945/BC-UBND ngày 28/4/2017 về kết quả minh bạch tài sản thu nhập năm 2016 trên địa bàn tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Ngày 29/9/2017, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập do Tỉnh uỷ tổ chức.

+ Về thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng: Trong kỳ, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1191/UBND-VX ngày 15/02/2017 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cá nhân, tổ chức sau thanh tra kiểm toán năm 2016; ban hành Công văn số 4840/UBND-NC ngày 24/5/2017 về kiểm điểm các sai phạm tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.

+ Về thực hiện cải cách hành chính: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh theo đúng Kế hoạch số 6384/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh. Kết quả, đến nay việc tiếp nhận - trả kết quả đã đi vào nề nếp, ổn định và phát huy hiệu quả.

+ Về phát hiện, xử lý tham nhũng: 

Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện thụ lý 03 vụ - 03 bị can (trong đó: kỳ trước chuyển sang 02 vụ - 02 bị can; nhận mới 01 vụ - 01 bị can). Đã chuyển VKS thụ lý 01 vụ - 01 bị can; đang thụ lý 02 vụ - 02 bị can.

Viện kiểm sát nhân dân thụ lý 01 vụ - 01 bị can (án mới trong kỳ). Vụ ông Vương Thái Hùng - Nguyên Hiệu trưởng trường Thái Hiệp Thành, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành về tội tham ô tài sản. Hiện tại đã chuyển Tòa án thụ lý.

Toà án các cấp thụ lý 06 vụ - 13 bị can (trong đó, kỳ trước chuyển sang 03 vụ - 09 bị can; nhận mới 03 vụ - 04 bị can). Án đã xét xử 03 vụ - 10 bị cáo (trong đó, có bị can Lê Thị Thu Nguyệt - Kế toán Trung tâm dạy nghề huyện Thống Nhất đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đình chỉ điều tra và bị can Trương Ngọc Diễm đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (tạm đình chỉ)). Hiện tại Tòa án đang thụ lý 03 vụ - 03 bị can.

+ Về thực hiện quy định về tạm đình chỉ, tạm thời chuyển đổi vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng: Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh có 01 trường hợp tạm thời chuyển đổi vị trí công tác khác đối với bà Lê Diễm Phương - Kế toán Trường THCS-THPT Tây Sơn, huyện Định Quán, do có hành vi liên quan đến tham nhũng.​

​Bảo Thuận


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP