Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Thông tin báo cáo

 
Báo cáo ISO 9001:2015 tại Thanh tra tỉnh năm 2023 Cập nhật: 13-11-2023 10:36
Báo cáo ISO 9001:2015 tại Thanh tra tỉnh năm 2023

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-TT ngày 03/02/2023 về duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Việc thực hiện HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Thanh tra tỉnh:

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của từng phòng, đơn vị và chỉ đạo các phòng, đơn vị soát xét lại quy trình nội bộ, thủ tục hành chính phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; bổ sung biểu mẫu danh mục hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng; Bảng nhận diện, đánh giá, giải quyết rủi ro và cơ hội của từng phòng chuyên môn; Các hồ sơ, tài liệu về ISO được Thanh tra tỉnh đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh để thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng.

- Đã xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết phục vụ cho quá trình cung cấp dịch vụ hành chính như: trang thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng, nhân sự có đủ năng lực theo quy định.

- Để xem xét Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng có phù hợp với  yêu cầu tiêu chuẩn, ngày 04/10/2023, Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ tại đơn vị. Kết quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin không có lỗi không phù hợp và chỉ phát sinh 03 điểm cần lưu ý để bổ sung thêm bằng chứng thông tin để làm rõ sự phù hợp.

- Ngày 04/10/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức họp xem xét của lãnh đạo đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, thành phần tham dự gồm Ban điều hành ISO, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh. Trưởng ban ISO kết luận tại cuộc họp: Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng, Thanh tra tỉnh đã thực hiện xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Thanh tra tỉnh đã được thực hiện trong thực tế, hỗ trợ tốt  hiệu quả công việc.

        - Các chỉ tiêu về thực hiện mục tiêu chất lượng của cơ quan được cụ thể hóa trong Quyết định số 18A/QĐ-TT ngày 06/02/2023 của Thanh tra tỉnh về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023. Định kỳ, cơ quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu, kết quả thực hiện thông qua các báo cáo đánh giá giai đoạn, báo cáo sơ kết, tổng kết năm gồm:

+ Báo cáo số 35/BC-TT ngày 14/3/2023 về cải cách hành chính quý I năm 2023.

+ Báo cáo số 90/BC-TT ngày 01/6/2023 về cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

+ Báo cáo số 173/BC-TT ngày 13/9/2023 về cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2023

- Kết quả thực hiện các quy trình xử lý công việc của đơn vị: Trong năm Thanh tra tỉnh không có hồ sơ trễ hạn do các hồ sơ công việc của Thanh tra tỉnh đều do UBND tỉnh giao kèm hạn định. Trong trường hợp hồ sơ phức tạp, cần nhiều thời gian hơn hạn định, Thanh tra tỉnh sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh xin gia hạn thêm.

        - Về kết quả khảo sát sự thỏa mãn của tổ chức, công dân đối với công tác giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị: Do đặc thù của ngành Thanh tra, hiện Thanh tra tỉnh không thực hiện khảo sát mức độ thỏa mãn của công dân đối với công tác xử lý hồ sơ.   

        - Về kết quả hoạt động cải tiến đối với các quy trình xử lý công việc giải quyết các thủ tục hành chính: Thanh tra tỉnh luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính; Thường xuyên cập nhật, hiệu chỉnh, đề xuất cấu hình các quy trình thủ tục hành chính mới ban hành, đảm bảo chính xác, hiệu quả;

          - Việc xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (nếu có): Trong kỳ Thanh tra tỉnh không có khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP