Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Cập nhật: 26-05-2021 08:19
Tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC

 

Qua 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng về cơ bản các mục tiêu, giải pháp lớn của Chiến lược đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được sửa đổi, bổ sung ngày càng hoàn thiện; việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật được quan tâm triển khai thực hiện, nhất là việc đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục đào tạo; công cuộc đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực được Đảng và Nhà nước chỉ đạo thực hiện quyết liệt đã có sức lan tỏa và ảnh hưởng lớn tới xã hội, đem lại hiệu ứng tích cực.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng cụ thể: Chương trình hành động số 766/CTr-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh (gọi tắt là Chương trình hành động) về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ (giai đoạn 2012-2016); Kế hoạch số 670/KH-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; ngoài ra, định kỳ hằng năm UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng để chỉ đạo triển khai thực hiện trên toàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” và Công văn số 1068/BTP-PBGDPL ngày 15/02/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3114/KH-UBND ngày 07/5/2012 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”.

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật phòng chống tham nhũng cho người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong việc tham gia thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tạo diễn đàn chia sẻ hiểu biết về pháp luật phòng chống tham nhũng đối với người dân trên địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 Kế hoạch số 2045/KH-UBND ngày 02/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020; Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 13/4/2020  của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thành lập Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020; Thể lệ số 72/TL-BTCHT ngày 21/4/2020 của Ban tổ chức hội thi  về thể lệ Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020; Báo cáo số 225/BC-STP ngày 21/9/2020 báo cáo kết quả Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020. Hội thi thu hút sự tham gia của 11 đội thi đến từ 11 đơn vị cấp huyện tập hợp công chức, viên chức các ngành tư pháp, thanh tra, công an, văn hóa. Hội thi thực sự là một ngày Hội để các đội thi giao lưu, thể hiện những kiến thức pháp luật cũng như quan điểm về công tác phòng, chống tham nhũng. Với những phần thi thú vị và những tiết mục được dàn dựng công phu, truyền đạt nhiều thông điệp ý nghĩa, Hội thi là một điểm sáng của Đồng Nai trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ lĩnh vực quản lý phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục để đưa tin, bài, khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến trên báo, đài, trang thông tin điện tử các nội dung, quy định liên quan kỷ luật, kỷ cương hành chính, công khai số điện thoại đường dây nóng; đồng thời, đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm liên quan của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương; từ năm 2011 đến nay, đoàn kiểm tra tỉnh đã thực hiện 46 đợt thanh tra công vụ, 157 lần kiểm tra cải cách hành chính, 72 lần kiểm tra cải cách hành chính kết hợp với kiểm tra công vụ tại các đơn vị, địa phương; đồng thời, trong năm 2018Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổ chức kiểm tra tất cả sở, ngành, UBND cấp huyện; các đơn vị, địa phương thực hiện 3.166 đợt kiểm tra công vụ, kết hợp kiểm tra cải cách hành chính. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những trường hợp thực hiện không đúng quy định, thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan, đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý, chấn chỉnh những sai sót nhằm thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương.Giai đoạn 2011- 2020, thực hiện 3.166 cuộc tại 201 đơn vị, kiểm điểm phê bình 2.123 cá nhân, xử lý kỷ luật 454 cá nhân.

Tình hình thiệt hại do tham nhũng gây ra: Trong 10 năm qua,đã phát hiện 68 vụ - 91 đối tượng phạm tội về tham nhũng, gây thiệt hại số tiền 44,570tỷ đồng. Đã thu hồi cho ngân sách nhà nước trên 21,506 tỷ đồng; tài sản không thể thu hồi khắc phục 23,063 tỷ đồng.

Trong 10 năm qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các quy định của UNCAC, việc  thực thi UNCAC đã tạo cơ hội để tỉnh rà soát chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tăng cường thực thi, nội luật hóa các yêu cầu của Công ước; với nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác PCTN tiếp tục được triển khai đồng bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc, kiểm tra về PCTN tiếp tục được chú trọng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được tổ chức bài bản, chặt chẽ hơn; công tác phòng ngừa tham nhũng được mở rộng và có sự điều chỉnh phù hợp để khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện; công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, được đẩy mạnh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân sai phạm; việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả tích cực.

Hệ thống văn bản cụ thể hóa các giải pháp, chính sách còn chưa cụ thể hóa những giải pháp đã được Chiến lược đưa ra để triển khai thực hiện như về công khai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, minh bạch trong ban hành quyết định hành chính, cải cách chế độ công vụ, thu hồi tài sản tham nhũng, đảm bảo tính độc lập của cơ quan chuyên trách trong PCTN, cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, khắc phục sự chồng chéo trong công tác thanh tra, tiếp nhận, xử lý thông tin về tham nhũng.

Nhiều văn bản pháp luật cụ thể hóa các giải pháp, chính sách qua quá trình thực hiện đã bộc lộ hạn chế, bất cập nhưng việc sửa đổi, bổ sung, khắc phục còn chậm; việc cụ thể hóa các biện pháp phòng ngừa tham nhũng khi xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội chưa được chú trọng đúng mức. Đề án nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt động thanh tra với tổ chức và hoạt động kiểm tra của Đảng; Đề án truyền thông về PCTN đến năm 2020; Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Đề án nghiên cứu học tập việc thực hiện điều tra đặc biệt của các nước; xây dựng quy định áp dụng điều tra đặc biệt quản lý theo quy trình chặt chẽ. Các văn bản cụ thể hóa giải pháp của Chiến lược về cải cách tổ chức bộ máy, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, thu hồi tài sản tham nhũng, phát huy vai trò của người dân thông qua tố cáo, phản ánh về tham nhũng còn hạn chế.

Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Chiến lược cũng không có tổng kết, đánh giá một cách chính thức; việc tổng kết chủ yếu đánh giá việc thực hiện kế hoạch ban hành các văn bản mà chưa có đánh giá tổng thể việc đạt được mục tiêu theo giai đoạn, vì vậy, khó giải quyết được tận gốc những hạn chế đặt ra.

Hồ Thị Thu - Phòng NV3​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP