Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2021. Cập nhật: 24-06-2021 03:04
Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2021.

 

Ngày 14/6/2021, Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 121/BC-TT về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2021.

Đối với công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và kết quả xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021

Các sở, ban, ngành đã lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh đối với 5.082 doanh nghiệp để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và gắn với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát kế hoạch trên, có 718 doanh nghiệp bị chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các sở, ban, ngành. Thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; các sở, ban ngành đã chủ động việc rà soát lại các kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Kết quả từ 718 doanh nghiệp bị chồng chéo sau 02 lần rà soát, điều chỉnh còn lại 84 doanh nghiệp có chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021.

Về kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai

Các sở, ban ngành của tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đối với việc thanh tra, kiểm tra đột xuất tại doanh nghiệp, các đơn vị đã chủ động báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả cụ thể như sau: Tổng số doanh nghiệp đã được thanh tra, kiểm tra trong 06 tháng đầu năm 2021 là 1.565 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp có vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra là 952 doanh nghiệp với tổng số tiền phài thu hồi nộp ngân sách nhà nước, bao gồm cả số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 181.663.169.966 đồng; trong đó: Số tiền đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước: 134.662.834.624 đồng; số tiền sai phạm còn phải tiếp tục thu hồi là 47.000.335.342 đồng.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đối với các đơn vị được giao làm trưởng đoàn liên ngành năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định phê duyệt đối với 72 Đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, trong đó điều chỉnh giảm 01 doanh nghiệp do có chồng chéo với Đoàn thanh tra của Tổng Cục Hải quan, còn lại 71 doanh nghiệp đã phê duyệt. Trong 6 tháng năm 2021, các đơn vị được giao làm Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra đã phối hợp với thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 13 doanh nghiệp, còn lại 58 doanh nghiệp chưa thực hiện.

Như vậy, trong 06 tháng đầu năm 2021, các sở, ban ngành đã thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và thực hiện tốt Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Mặt khác, hiện nay do tình  hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các sở, ban ngành đã tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời ban hành các văn bản thông báo đến các doanh nghiệp theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 để cùng phối hợp thực hiện trong thời gian tới./.

Kim Long – Phòng Nghiệp vụ 3​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP