Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tổ chức đoàn thể

 
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030. Cập nhật: 04-08-2021 03:39
Triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh giai đoạn 2021-2030.

 

Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở nước ta trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 9005/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030.

Cấp ủy, Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến tất cả các đảng viên, đoàn viên, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh biết, với mục đích nâng cao nhận thức của các đảng viên, đoàn viên, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, và vì mục tiêu "Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”; “Dân cường thì Quốc thịnh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Thông qua cuộc vận động, Cấp ủy, Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhằm vận động các đảng viên, đoàn viên, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý để nâng cao sức khỏe, thể chất góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Bảo Thuận - CĐCS Thanh tra tỉnh​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP