Liên kết website
 

 HÌNH LIÊN KẾT

 
Lượt truy cập
 

 Tin trong ngành

 
Kế hoạch tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ năm 2024. Cập nhật: 02-05-2024 04:00
Kế hoạch tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ năm 2024.

Thực hiện theo Công văn số 1254/SNV-TT ngày 04/4/2024 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ năm 2024; Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch số 48/KH-TT ngày 25/4/2024 về Kế hoạch tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ năm 2024, gồm một số nội dung, đối tượng và phương pháp kiểm tra như sau:

1. Nội dung kiểm tra

1.1. Việc chấp hành giờ giấc làm việc, tham gia chào cờ, sinh hoạt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tham gia ngày pháp luật

Nội dung kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc, tham gia sinh hoạt hội, họp, chào cờ, sinh hoạt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày pháp luật…được quy định cụ thể tại Điều 25, Điều 26 của Quy chế làm việc của cơ quan Thanh tra tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ- TT ngày 25/5/2022.

1.2. Việc thực hiện quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp theo quy định của ngành thanh tra

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân theo Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 124/QĐ-TT ngày 25/10/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ năm 2024 theo Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2023 về nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2023 về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/11/2023 về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp...

1.3. Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được Chánh Thanh tra tỉnh giao

Kiểm tra các nội dung đã giao cho các Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công được quy định tại Quyết định số 72/QĐ-TT ngày 25/5/2022 của Thanh tra tỉnh.

2. Đối tượng kiểm tra

- Văn phòng, các Phòng thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh.

- Công chức và người lao động đang làm việc tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

3. Phương pháp kiểm tra

3.1. Đối với nội dung chấp hành giờ giấc làm việc, tham gia chào cờ, sinh hoạt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tham gia ngày pháp luật

- Thực hiện thông qua việc điểm danh trong việc chấp hành giờ giấc làm việc; tham gia chào cờ, sinh hoạt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày pháp luật.

- Thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan.

- Phương pháp thực hiện: Điểm danh trực tiếp tại sinh hoạt hội, họp, chào cờ, ngày pháp luật…; kiểm tra định kỳ và đột xuất hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan; kết quả kiểm tra có lãnh đạo phòng ký tên xác nhận, lưu hồ sơ Tổ công vụ.

3.2. Việc thực hiện quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp theo quy định của ngành thanh tra

- Tiếp nhận và xác minh kết quả phản ánh liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp của công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Căn cứ để xác minh: Theo chỉ đạo của lãnh đạo; phản ánh từ đồng nghiệp trong cơ quan và người dân đến làm việc tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

3.3. Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được Chánh Thanh tra tỉnh giao

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của từng công chức và của các phòng, định kỳ 6 tháng và cuối năm các phòng tiến hành họp đánh giá, nhận xét những nội dung thực hiện tốt, nội dung thực hiện chưa tốt, nguyên nhân thực hiện chưa tốt đối với từng nội dung, đề ra giải pháp (nếu có) và chấm điểm (theo các biểu mẫu đính kèm Quy chế Ban hành kèm theo Quyết định “Quy định về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng thuộc Thanh tra tinh Đồng Nai), gửi về Tổ Công vụ để kiểm tra, đánh giá.

- Tổ công vụ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả điểm tra, đánh giá đối với các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh và gửi về Văn phòng tổng hợp, tham mưu Ban lãnh đạo báo cáo về UBND tỉnh theo quy định.

- Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá của Tổ Công vụ định kỳ 6 tháng và năm, Văn phòng tổng hợp và tham mưu tổ chức họp Ban Lãnh đạo cơ quan để xem xét, có ý kiến đánh giá phân loại mức độ hoàn thành công vụ của các phòng theo đúng quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016.

* Đối với đánh giá công vụ 6 tháng đầu năm

- Các Phòng thực hiện tổng hợp nhiệm vụ, công vụ được giao thực hiện trong 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/11 năm trước đến ngày 30/4 năm đánh giá) gửi về Tổ kiểm tra công vụ để đánh giá công vụ 6 tháng đầu năm.

- Thời gian các Phòng gửi về Tổ kiểm tra công vụ trước ngày 05 tháng 5 hàng năm.

- Hồ sơ gửi về Tổ kiểm tra công vụ gồm có:

+ Biên bản họp đánh giá công vụ của Phòng;

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Tổ kiểm tra công vụ có trách nhiệm tổng hợp và gửi về Văn phòng trước ngày 20/5 để làm cơ sở báo cáo đánh giá công vụ định kỳ 6 tháng đầu năm theo quy định.

* Đối với đánh giá công vụ cuối năm

- Các Phòng thực hiện tổng hợp nhiệm vụ, công vụ được giao thực hiện trong năm (tính từ ngày 01/11 đến 31/10 của năm đánh giá) gửi về Tổ kiểm tra công vụ để đánh giá công vụ năm gửi về Sở Nội vụ theo quy định.

- Thời gian các Phòng gửi về Tổ kiểm tra công vụ trước ngày 05/11 hàng năm.

- Hồ sơ gửi về Tổ kiểm tra công vụ gồm có:

+ Biên bản họp đánh giá công vụ của Phòng;

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

+ Phiếu tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Tổ kiểm tra công vụ có trách nhiệm tổng hợp, tổ chức họp thành viên và lập thành biên bản, báo cáo cho Ban Lãnh đạo trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

Sau Ban Lãnh đạo cơ quan có ý kiến thống nhất; Tổ kiểm tra công vụ hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Văn phòng (trước ngày 20 tháng 11 hàng năm) làm cơ sở báo cáo đánh giá công vụ định kỳ năm cho Sở Nội vụ theo quy định.

Chi tiết trong file đính kèm.

                                                                                           Tuấn Anh -Văn Phòng

 

 


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
​​​​​​​​
​​​
ĐĂNG NHẬP