Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Tổ chức đoàn thể

 
Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 Cập nhật: 26-03-2024 02:17
Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; lan tỏa, “phủ xanh” các thông tin tích cực nhằm góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Ngày 08/3/2024, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 132-KH/BCĐ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng tham gia dự thi

- Người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Thể lệ cuộc thi đều có quyền dự thi.

- Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện; giảng viên, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, hạ sĩ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; đoàn viên, thanh niên của các cấp bộ đoàn trong tỉnh.

- Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chíLuật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Chủ đề, nội dung đối với tác phẩm dự thi

Tác giả/nhóm tác giả xác định chủ đề tác phẩm theo các nhóm chủ đề tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng, phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của các Nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương (khóa XIII) năm 2023, 2024, các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản năm 2023; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hay và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Số lượng tác phẩm cho mỗi tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi dạng viết, gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

- Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, gồm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản (khổ A4, định dạng Microsoft Word).

Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi

Tiêu chí chung

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Bảo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi.

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo).

Tiêu chí về chủ đề, nội dung

- Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

- Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Về bản quyền

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi.

- Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi.

- Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 30/6/2024 (tính theo dấu bưu điện). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Đây là cuộc thi quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Cấp ủy, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo, triển khai Kế hoạch số 132-KH/BCĐ ngày 08/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy về phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến từng tổ đảng, từng Phòng, từng Tổ công đoàn cơ quan Thanh tra tỉnh để tất cả đảng viên, công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động trong cơ quan Thanh tra tỉnh biết, tích cực tham gia Cuộc thi và tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè tham gia Cuộc thi.

Nguyễn Bảo Thuận – Phòng nghiệp vụ 2


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP